大悲咒

大悲咒

ná mó ·hé là dá nā ·duō là yà yē
南无·喝啰怛那·哆啰夜耶
ná mó ·ā lì yē
南无·阿唎耶
pó lú jié dì ·shuò bō là yē
婆卢羯帝·烁钵啰耶
pú tí sà duǒ pó yē
菩提萨埵婆耶
mó hē sà duǒ pó yē
摩诃萨埵婆耶
mó hē jiā lú ní jiā yē
摩诃迦卢尼迦耶
ōng
sà pó là fá yì
萨皤啰罚曳
shù dá nā dá xià
数怛那怛写
ná mó xī jí lì duǒ·yī méng ā lì yē
南无悉吉利埵·伊蒙阿唎耶
pó lú jí dì·shì fó là léng tuó pó
婆卢吉帝·室佛啰楞驮婆
ná mó·nā là jǐn chí
南无·那啰谨墀
xī lì mó hē pó duō shā miē
醯唎摩诃皤哆沙咩
sà pó ā tuō·dòu shū péng
萨婆阿他·豆输朋
ā shì yùn
阿逝孕
sà pó sà duō·ná mó pó sà duō·ná mó pó qié
萨婆萨哆·那摩婆萨哆·那摩婆伽
mó fá tè dòu
摩罚特豆
dá zhí tuō
怛侄他
ōng·ā pó lú xī
唵·阿婆卢醯
lú jiā dì
卢迦帝
jiā luó dì
迦罗帝
yí xī lì
夷醯唎
mó hē pú tí sà duǒ
摩诃菩提萨埵
sà pó sà pó
萨婆萨婆
mó là mó là
摩啰摩啰
mó xī mó xī·lì tuó yùn
摩醯摩醯·唎驮孕
jù lú jù lú·jié méng
俱卢俱卢·羯蒙
dù lú dù lú·fá shé yē dì
度卢度卢·罚阇耶帝
mó hē fá shé yē dì
摩诃罚阇耶帝
tuó là tuó là
陀啰陀啰
dì lì ní
地唎尼
shì fó là yē
室佛啰耶
zhē là zhē là
遮啰遮啰
mó mó·fá mó là
么么·罚摩啰
mù dì lì
穆帝隶
yī xī yī xī
伊醯伊醯
shì nā shì nā
室那室那
ā là shēn·fó là shě lì
阿啰嘇·佛啰舍利
fá suō fá shēn
罚娑罚嘇
fó là shě yē
佛啰舍耶
hū lú hū lú mó là
呼卢呼卢摩啰
hū lú hū lú xī lì
呼卢呼卢醯利
suō là suō là
娑啰娑啰
xī lì xī lì
悉唎悉唎
sū lú sū lú
苏嚧苏嚧
pú tí yè·pú tí yè
菩提夜·菩提夜
pú tuó yè·pú tuó yè
菩驮夜·菩驮夜
mí dì lì yè
弥帝利夜
nā là jǐn chí
那啰谨墀
dì lì sè ní nā
地利瑟尼那
pó yè mó nā
婆夜摩那
sā pó hē
娑婆诃
xī tuó yè
悉陀夜
sā pó hē
娑婆诃
mó hē xī tuó yè
摩诃悉陀夜
sā pó hē
娑婆诃
xī tuó yù yì
悉陀喻艺
shì pó là yē
室皤啰耶
sā pó hē
娑婆诃
nā là jǐn chí
那啰谨墀
sā pó hē
娑婆诃
mó là nā là
摩啰那啰
sā pó hē
娑婆诃
xī là sēng·ā mù qié yē
悉啰僧·阿穆佉耶
sā pó hē
娑婆诃
sā pó mó hē·ā xī tuó yè
娑婆摩诃·阿悉陀夜
sā pó hē
娑婆诃
zhě jí là·ā xī tuó yè
者吉啰·阿悉陀夜
sā pó hē
娑婆诃
bō tuó mó·jié xī tuó yè
波陀摩·羯悉陀夜
sā pó hē
娑婆诃
nā là jǐn chí·pó qié là yē
那啰谨墀·皤伽啰耶
sā pó hē
娑婆诃
mó pó lì·shèng jié là yè
摩婆利·胜羯啰夜
sā pó hē
娑婆诃
ná mó hé là dá nā·duō là yè yē
南无喝啰怛那·哆啰夜耶
ná mó ā lì yē
南无阿利耶
pó lú jí dì
婆嚧吉帝
shuò pó là yè
烁皤啰夜
sā pó hē
娑婆诃
ōng·xī diàn dū
唵·悉殿都
màn duō là
漫多啰
bá tuó yě
跋陀耶
sā pó hē
娑婆诃

发表评论:


© 2012-2020 手写体网
中国.海南岛sitemap